شنبه ۲۳ تیر ۰۳

آهنگ محسن چاوشی به نام «خبر مرگ»

۸۰ بازديد
متن آهنگ محسن چاوشی خبر مرگ
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻣﺮدﻧﻢ را ﺑﻰ ﺗﻮ
ﮔﺎه ﻣﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ
آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﻣﻴﺸﻨﻮی
روی ﺧﻨﺪان ﺗﻮ را ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻴﺪﻳﺪم
ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺎ زدﻧﺖ را ﺑﻰ ﻗﻴﺪ
و ﺗﻜﺎن دادن دﺳﺘﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺎد
و ﺗﻜﺎن دادن ﺳﺮ
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎور ﻛﺮد ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎن ﻣﺮا
آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺮد
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺨﺸﻰ
ﻳﺎ ﺑﮕﻴﺮی از ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﻣﻴﺒﺨﺸﻰ
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ
ﻣﺮدﻧﻢ را ﺑﻰ ﺗﻮ
ﮔﺎه ﻣﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ
ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻛﺲ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ
آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﻣﻴﺸﻨﻮی
روی ﺧﻨﺪان ﺗﻮ را ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻴﺪﻳﺪم
ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺎ زدﻧﺖ را ﺑﻰ ﻗﻴﺪ
و ﺗﻜﺎن دادن دﺳﺘﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺎد
و ﺗﻜﺎن دادن ﺳﺮ

 آهنگ محسن چاوشی به نام «خبر مرگ»
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.